文言文大全文言文大全  练习大全  作者分类


    《骊姬之乱》原文及翻译
    左传
    原文
        初,晋献公欲以骊姬为夫人,卜之,不吉;筮之,吉。公曰:“从筮。”卜人曰:“筮短龟长,不如从长。且其繇曰:‘专之渝,攘公之羭。一薰一莸(yóu),十年尚犹有臭。’必不可!”弗听,立之。生奚齐,其娣生卓子。
        及将立奚齐,既与中大夫成谋。姬渭大子曰:“君梦齐姜,必速祭之!”大子祭于曲沃,归胙于公。公田,姬置诸宫六日。公至,毒而献之。公祭之地,地坟;与犬,犬毙;与小臣,小臣亦毙。姬泣曰:“贼由大子。”大子奔新城。公杀其傅杜原款。
        或谓大子:“子辞,君必辩焉。”大子曰:“君非姬氏,居不安,食不饱。我辞,姬必有罪。君老矣,吾又不乐。”曰:“子其行乎?”大子曰:“君实不察其罪,被此名也以出,人谁纳我?”十二月戊申,缢于新城。——以上僖公四年
        姬遂谮二公子曰:“皆知之。”重耳奔蒲,夷吾奔屈。
        初,晋侯使士蔿为二公子筑蒲与屈,不慎,置薪焉。夷吾诉之。公使让之。士蔿(wěi)稽首而对曰:“臣闻之,无丧而戚,忧必仇焉;无戎而城,仇必保焉。寇仇之保又何慎焉守官废命不敬固仇之保不忠失敬与忠何以事君?《诗》云:‘怀德惟宁,宗子惟城。’君其修德而固宗子,何城如之?三年将寻师焉,焉用慎?”退而赋曰:“狐裘尨茸②,一国三公,吾谁适从?”
        及难,公使寺人披③伐蒲。重耳曰:“君父之命不校。”乃徇曰:“校者,吾仇也。”逾垣而走。披斩其祛,遂出奔狄。——以上僖公五年
        六年春,晋侯使贾华伐屈。夷吾不能守,盟而行。将奔狄,卻芮曰:“后出同走,罪也,不如之梁。梁近秦而幸焉。”乃之梁。
        【注】①齐姜:太子申生的母亲。②尨茸:méng róng,蓬乱的样子。③寺人披:叫披的寺人,寺人为内官,即后来的宦官。


    译文
        当初,晋献公想把骊姬立为夫人,便用龟甲来占卜,结果不吉利;然后用蓍草占卜,结果吉利。晋献公说:“照占筮的结果办。”卜人说:“占筮不灵验,龟卜很灵,不如照灵验的办。再说卜筮的兆辞说:‘专宠过分会生变乱,会夺去您的所爱。香草和臭草放在一起,过了十年还会有臭味。’一定不能这么做。”晋献公不听卜人的话,把骊姬立为夫人。骊姬生了奚齐,她随嫁的妹妹生了卓子。
        到了快要把奚齐立为太子时,骊姬早已和中大夫有了预谋。骊姬对太子申生说:“国君梦见了你母亲齐姜,你一定要赶快去祭祀她。”太子到了曲沃去祭祝,把祭祝的酒肉带回来献给晋献公。晋献公在外打猎,骊姬把祭祀的酒肉在宫中放了六天。晋献公打猎回来,骊姬在酒肉中下了毒药献给献公。晋献公洒酒祭地,地上的土凸起成堆;拿肉给狗吃,狗被毒死;给官中小臣吃,小臣也死了。骊姬哭着说:“是太子想谋害您。”太子逃到了新城,晋献公杀了太子的师傅杜原款。
        有人对太子说:“您要申辩。国君一定会辨明是非。”太子说:“君王如果没有了骊姬,会睡不安,吃不饱。我一申辩,骊姬必定会有罪。君王老了,我又不能使他快乐。”那人说:“您想出走吗?”太子说:“君上还没有明察骊姬的罪过,我带着杀父的罪名出走,谁会接纳我呢?”十二月二十七日,太子申生在新城上吊自尽。
    骊姬接着又诬陷重耳和夷吾两个公子说:“他们都知道申生的阴谋。”于是,重耳逃到了蒲城,夷吾逃到了屈城。
        当初,晋献公派大夫士蒍为重耳和夷吾修筑蒲城和屈城,不小心,在城墙里放进了柴草。夷吾把这件事告诉了献公。晋献公反而责备了士。士蒍叩头回答说:“臣下听说,没有丧事而悲伤,忧愁必定变为仇怨。没有战事而筑城,仇敌必定来占领。既然仇敌会来占领,又何必那么谨慎呢?在官位而不接受君命,这是不敬,加固仇敌的城池,这是不忠。失去了恭敬和忠诚,拿什么来侍奉国君呢?《诗》说:‘心怀德行就是安宁,同宗子弟就是坚城。’国君如果能修德行并巩国宗子的地位,有什么城池比得上呢?三年之后就要用兵,哪里用得着那么谨慎?” 士蒍退下来后作了首诗说:“狐皮袍子毛蓬松,一个国家有三公,我该跟从哪一个?”
        到灾祸发生时,晋献公派寺人披去攻打蒲城。重耳说:“君父的命令不能违抗。”于是他通告众人说:“违抗君命的人就是我的仇敌。”重耳翻墙逃走,寺人披砍掉了他的袖口。重耳于是逃亡到了狄国。
    (以上僖公五年)
        鲁僖公六年的春天,晋献公派贾华去攻打屈城。夷吾坚守不住,与屈人订立盟约后出走。夷吾准备逃往狄国,卻芮说:“你在重耳之后逃到狄国去,这证明了你有罪,不如去梁国。梁国靠近秦国,而且得到秦国的信任。”于是夷吾去了粱国。(以上僖公六年)


    相关练习:《骊姬之乱》阅读练习及答案    


    相关文言文
    《郑伯克段于鄢》原文和翻译《烛之武退秦师》原文和翻译《曹刿论战》原文及翻译《晋侯赏从亡者》原文及翻译
    《周郑交质》原文及翻译《石碏谏宠州吁》原文及翻译《臧僖伯谏观鱼》原文及翻译《郑庄公戒饬守臣》原文及翻译
    《臧哀伯谏纳郜鼎》原文及翻译《季梁谏追楚师》原文及翻译《齐桓公伐楚盟屈完》原文及翻译《宫之奇谏假道》原文及翻译
    《齐桓公下拜受胙》原文及翻译《子鱼论战》原文及翻译《寺人披见文公》原文及翻译左传《展喜犒师》原文及翻译
    《蹇叔哭师》原文及翻译《郑子家告赵宣子》原文及翻译《王孙满对楚子》原文及翻译《齐国佐不辱命》原文及翻译
    《楚归晋知罃》原文及翻译《吕相绝秦》原文及翻译《驹支不屈于晋》原文及翻译《祁奚请免叔向》原文及翻译
    《核舟记》原文和翻译《鸿门宴》原文和翻译吴均《与朱元思书》原文和翻译屈原《橘颂》原文和翻译
    《阿房宫赋》原文和翻译《廉颇蔺相如列传》原文和翻译《五人墓碑记》原文和翻译《报任安书》原文和翻译
    《蜀道难》原文和翻译《秦晋崤之战》原文和翻译《赵普》原文和翻译《指南录后序》原文和翻译
    《百丈山记》原文和翻译《张中丞传》后叙·原文和翻译《与元微之书》原文和翻译《秋日登洪府滕王阁饯别序》原文和翻译
    《原毁》原文和翻译《兴贤》原文和翻译《屈原列传》原文和翻译《六一居士传》原文和翻译
    《伤仲永》原文和翻译《江南春绝句》原文和翻译宋祁《玉楼春》原文和翻译《春夜喜雨》原文和翻译    工具导航: 在线新华字典 成语词典 反义词查询 近义词查询 唐诗三百首 歇后语 绕口令 中文转拼音 简繁转换 语题库 语文网

    手机站   版权所有 在线文言文翻译器 Email:zmjfy@yeah.net   浙ICP备05019169号